காணொளிகள்

ஆசிரியர் பயிலரங்கு

மொழிக் கல்விக்குத் தேவையான நவீன கல்வி முறைகளைக் கற்க, மாநாட்டுப் பயிலரங்குகளில் பன்னாட்டு தமிழாசிரியர்கள் வழங்கும் மொழி கற்பித்தல் வழிமுறைகள்.

மேலும்

இணைந்த பள்ளிகள்